Servicii de expertiza tehnica la terenuri de sport

  • Bids0
  • Buget 2,609.55EUR
  • Average Bid 0.00EUR

Postat in

Activ - 2 luni left

Descrierea proiectului

Tip anuntCumparari directe

Tip contractServicii

Denumirea achizitieServicii de expertiza tehnica la terenuri de sport

CPV71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)

Descrierea contractuluiElaborare expertiza tehnica pentru terenuri de sport din orasul Videle,judetul Teleorman.Serviciile vor consta în eleborarea raportului de expertiza tehnica ce va contine:-descrierea situatiei existente; – lucrari necesare pentru încadrarea in parametrii optimi in vederea folosiri obiectivului in scopul propus:- copnstatarea lucrarilor necesare a fi realizate: – expertiza tehnica cuprinde lucrarile obligatorii de interventie si solutiile tehnice dispuse; – concluzii finale asupra analizei realizate,solutiile tehnice si masurile propuse.

Valoarea estimata fara TVA12000.00 RON

Conditii contractServiiciile vor fi prestate in 15 zile de la emiterea comenzii/semnarea contractului.Plata serviciilor se va face cu O.P in termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale.

Conditii participareOfertele vor fi redactate in limba romana si vor cuprinde,pe langa propunerea financiara si propunerea tehnica intocmite conform caietului de sarcini,urmatoarele documente: -Certificat constatator eliberat de ORC,in cazul societatilor comerciale, respectiv Certificat de Inregistrare Fiscala,in cazul persoanelor fizice autorizate,din care sa rezulte faptul ca ofertantul este autorizat sa presteze serviciile care fac obiectul contractului ce va fi atribuit;-Certificat de atestare tehnico-profesionala pentru competentele de expert tehnic în constructii, categoria A, emis de M.D.R.A.P.F.E., valabil la data depunerii ofertei.

Criterii adjudecareCriteriul de adjudecare este”pretul cel mai scazut”.Ofertantul a carui oferaa a fost declarata castigatoare va posta in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari publicat în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, oferta sa în termen de 24 ore de la primirea comunicarii astfel incat achizitia sa poata fi finalizata online în conformitate cu prevederile art.43, alin.2,cap.III, sectiunea 1 – achizitia directa din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica

Termen limita primire oferte04.09.2017

Informatii suplimentareOra limita de depunere a ofertelor:16:00.

Informatii suplimentarea se gasesc in anuntul postat pe site-ul autoritatii contractante la adresa www.primariavidele.ro,Sectiunea”Achizitii publice”.Caietul de sarcini este atasat anuntului mentionat.

Aptitudini necesare

Evaluator ANEVAR

Categorie

Evaluator

Employer Information

6 project(s) posted hire 0 freelancers
Membru din:august 24, 2017
Ofertare EXPERT (0)

Inca nu ai primit oferte.